Název projektu:     Vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů pro Industry 4.0

Kód projektu:         CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020258

Příjemce:                ATEGA s.r.o.

Spolupříjemce:       Západočeská univerzita v Plzni

Poskytovatel:          Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení:           15. 1. 2020 - 31. 12. 2022

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na vývoj nové generace zařízení pro modelování technologických procesů, které umožňují urychlit a zpřesnit vývoj a optimalizaci technologických procesů zpracování kovů a jejich slitin s podporou nástrojů Industry 4.0. Přístroj, na základě digitálních dat pořízených z provozu, dokáže modelově zpracovat malé množství materiálu stejně, jako v procesu, přičemž teplotně a deformačně ovlivní vývoj struktury a vlastností. Následnou analýzou lze takový proces popsat a optimalizovat.

Většina současných výrobních technologií je charakteristická vysokým stupněm optimalizace, což znamená, že proces je funkční ve velmi úzkých intervalech provozních parametrů. Z tohoto důvodu jsou pro realizaci produkce výrobní zařízení zpravidla velmi složitá, a i investičně náročná a pro dosažení co nejvyšší efektivity musí navíc běžet na co nejvyšší výkon.

Díky realizaci projektu dojde k vyvinutí nového simulátoru s vysokou dynamikou a přesností, který dokáže pokrýt širší paletu technologických procesů a navíc zpřesní i celý proces modelování.

 

 

Project title:           Development of a New Generation of Process Modeling Equipment for Industry 4.0

Project code:          CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020258

Beneficiary:            ATEGA s.r.o.

Co-beneficiary:       University of West Bohemia

Provider:                Ministry of Industry and Trade

Duration:                January 15th, 2020 – December 31st, 2022

 

Project abstract:

The project is focused on the development of a new generation of equipment for modelling technological processes, which allows to accelerate and refine the development and optimization of technological processes for treatment of metals and their alloys with the support of Industry 4.0 tools. Based on digital data obtained from operation, the device can model treat a small amount of material in the same way as in the process, whereas it temperature and deformation influences the development of structure and properties. Subsequent analysis can describe and optimize such a process.

Most current production technologies are characterized by a high degree of optimization, which means that the process is functional at very narrow intervals of operating parameters. For this reason, production facilities are usually very complex in order to implement the production, and also investment-intensive, and in order to achieve the highest possible efficiency, they must also run at the highest possible performance.

Thanks to the implementation of the project, a new simulator with high dynamics and accuracy will be developed, which can cover a wider range of technological processes and, in addition, will also refine the entire modelling process.